Marathi Stopwords

 

Marathi Stopwords

आहे
या
आणि

नाही  
आहेत
यानी
हे
तर
ते
असे
होते
केली
हा
ही
पण
करणयात
काही
केले
एक
केला
अशी
मात्र  
त्यानी
सुरू
करून
होती
असून
आले
त्यामुळे
झाली
होता
दोन
झाले
मुबी
होत
त्या
आता
असा
याच्या
त्याच्या
ता
आली
की
पम
तो
झाला
त्री
तरी
म्हणून
त्याना
अनेक
काम
माहिती
हजार
सागित्ले
दिली
आला
आज
ती
तसेच
एका
याची
येथील
सर्व

डॉ
तीन
येथे
पाटील
असलयाचे
त्याची
काय
आपल्या
म्हणजे
याना
म्हणाले
त्याचा
असलेल्या
मी
गेल्या
याचा
येत

लाख
कमी
जात    
टा
होणार
किवा
का
अधिक
घेऊन      
परयतन
कोटी
झालेल्या
निर्ण्य
येणार
व्यकत